strona internetowa Interpadel Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Polityka prywatności (dalej Polityka) określa w jaki sposób Administrator może korzystać  z Państwa danych osobowych i opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa związane z tym przetwarzaniem i stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikajacego z RODO.

1) Dane Administratora:

Interpadel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Śląska 8/10, 70-432 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000974046, NIP 8513276941, REGON 522515102, kapitał zakładowy 60.000 zł.

2) Dane kontaktowe :

Adres korespondencyjny: ul. Śląska 8/10 , 70-432 Szczecin, adres e-mail do kontaktu warszawa@interpadel.no Podstawa prawna  i cele przetwarzania danych osobowych: 

 • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, w tym wynajmu boiska lub sprzętu, przesyłania newsletteru zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Dotyczy to np. obsługi reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony, wypełniania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, wypełniania obowiązków podatkowych.
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami w związku z prowadzoną stroną internetową mogą być:
 • marketing bezpośredni produktów i usług Administratora (po udzieleniu zgody wynikającej z m.in. z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
 • komunikacja, w tym obsługa zapytań,
 • wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych,
 • przeprowadzanie analiz dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony,
 • wewnętrzne cele administracyjne, w tym sporządzanie statystyk,
 • dbanie o bezpieczeństwo systemów IT,
 • administrowanie stroną internetową,
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

3) Zakres zbieranych danych

Administrator może zbierać następujące Państwa dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe podane w formularzu zgody marketingowej tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe podane w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail, numer telefonu,
 • dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na stronę, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających stronę, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie. W celu dowiedzenia się więcej na temat zbierania przez nas danych zbiorowych prosimy o zapoznanie się z  naszą Polityką cookies.
 • inne dane podawane przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej (adres IP, historia użytkownika).

4) Odbiorcy danych osobowych:

związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom:

 • administratorowi strony internetowej,
 • dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
 • agencjom marketingowym, reklamowym itp.,
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, usługi IT lub innym współpracującym partnerom handlowym,
 • firmom kurierskim i operatorom pocztowym,
 • uprawnionym organom państwowym, samorządowym, organom ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postę

5) Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Państwa. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych Państwa celem dostosowania zachowania strony internetowej do konfiguracji urządzeniaoraz oprogramowania, z którego Państwo korzystacie, jak również do Państwa preferencji.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres :

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa. I tak:

 • w przypadku gdy, przetwarzanie odbywa na podstawie Państwa zgody – do czasu wycofania zgody i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • w przypadku celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej lub osiągnięcia celu przetwarzania, z zastrzeżeniem, że w zakresie dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej, czyli co do zasady nie dłużej niż 6 lat,
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu upływu terminów przedawnienia tych obowiązków.

7) Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora jest dobrowolne, ich niepodanie może jednak prowadzić do (w zależności od tego w jakim celu są one zbierane):

 • niemożności prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa,
 • niemożności odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie,
 • niemożnością wysyłania przez newsletteru do Państwa,
 • brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym wynajem boiska lub sprzętu.

8) Państwa prawa w zakresie przetwarzanych danych osobowych:

 • Prawo do cofnięcia zgody (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) – mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię
 • Prawo dostępu do danych osobowych– mogą Państwo skontaktować się z nami i dowiedzieć się, jakie Państwa dane osobowe mamy i jakie jest ich pochodzenie.
 • Prawo sprostowania danych osobowych– mogą Państwo domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 • Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – mogą Państwo domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Jednak nie będzie można skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo sprzeciwu– mogą Państwo domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym Państwa dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych– mogą Państwo domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, np. w razie zakwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, gdy nie są one potrzebne do celów przetwarzania). 
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych– mogą Państwo domagać się otrzymania danych, które dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do skargi – mogą Państwo w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

9) Wykorzystywanie plików cookies lub innych podobnych narzędzi.

Na  stronie internetowej wykorzystywane są pliki Cookies. Dzięki temu Administrator jest w stanie zapewnić Państwu większy komfort podczas przeglądania strony internetowej oraz umożliwia to wprowadzanie jej ulepszeń. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z plików cookies oraz jak je uniknąć, prosimy zapoznać się z  Polityką cookies (poniżej).

10) Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka może być zmieniana w dowolnym momencie, np. w celu zapewnienia zgodności niniejszej Polityki z przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym. Aktualna wersja Polityki będzie dostępna na stronie internetowej. Polityka obowiązuje od dnia 27.01.2023

Polityka Cookies

Strona internetowa korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa (Użytkownika) urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony podczas jego przeglądania
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia strony internetowej z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości strony internetowej do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

 

W ramach strony wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” –przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika strony internetowej i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
Informacja o plikach Cookies wykorzystywanych wyświetlana jest na stronie internetowej. W zależności od Państwa decyzji, można włączyć lub wyłączyć Pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli nie chce Państwo otrzymywać plików Cookies, możecie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

W zakresie nieuregulowanym Polityką Cookies, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Polityka obowiązuje od dnia 27.01.2023